Participació Ciutadana

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Reglament de normalització Lingüística de l'Ajuntament de Paiporta

Article 133 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la norma, ha d'emportar-se a efecte una consulta pública a través de la pàgina web municipal, recaptant l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

En compliment de l'anterior se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del projecte de Reglament municipal normalització lingüística de l’Ajuntament de Paiporta, amb les característiques que es detallen a continuació.

Termini: durant 10 dies hàbils. Des del dia 26 de novembre al 10 de desembre de 2020, tots dos inclusivament.

Forma de participació: a través de l'adreça electrònica: participació@paiporta.es / Portal de Participació ciutadana (participa.paiporta.es), fent constar en l'assumpte:

“Consulta prèvia projecte de Reglament municipal normalització lingüística de l’Ajuntament de Paiporta”.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat article 133 LPAC.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació sobre el projecte normatiu:

Antecedents de la norma

No existeix cap reglament anterior que regule el Reglament municipal de normalització lingüística de l’Ajuntament de Paiporta, al ser de nova creació.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

1. Contribuir al reconeixement de la llengua sobre la base de la Llei d’ús i ensenyament del valencià.

2. Millorar la promoció i l’ús del valencià en el municipi i en l’administració local.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació

Correspon l’aprovació del reglament per a aplicar la normativa de la llengua segons la Llei d’ús i ensenyament del valencià.

Objectius de la publicació

1. Que les diferents entitats del municipi puguen fer aportacions, propostes, suggeriments i sol·licituds per a millorar la promoció i l’ús del valencià en funció de les necessitats reals que té el municipi de Paiporta.

Objectius de la norma

Els abans esmentats en els punts “Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma” i “Necessitat i oportunitat de la seua aprovació”.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Les ordenances i reglaments locals són les manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats locals. Es tracta, doncs, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de la matèria de referència.

Es podrà consultar l'esborrany del text del reglament que es pretén aprovar i documentació corresponent en Agència de Promoció del Valencià-AVIVA (Ajuntament, planta 1a), que és el departament municipal promotor de l'expedient.

Aquest procés de consulta pública no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local (article 45) per a la presentació d'al·legacions i suggeriments després de l'aprovació inicial per l'Ajuntament Ple.