Reglament intern de funcionament de la comissió de prestacions econòmiques i de la comissió d'intervenció social del departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Paiporta.

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Reglament intern de funcionament de la comissió de prestacions econòmiques i de la comissió d'intervenció social del departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Paiporta.

Article 133 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la norma, ha d'emportar-se a efecte una consulta pública a través de la pàgina web municipal, recaptant l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

En compliment de l'anterior se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del projecte de Reglament intern de funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta, amb les característiques que es detallen a continuació.

Termini: Des del dia 10 al 15 de desembre de 2020, tots dos inclusivament.

Forma de participació: a través de l'adreça electrònica: participacio@paiporta.es / Portal de Participació ciutadana (participa.paiporta.es), fent constar en l'assumpte: “Consulta prèvia de projecte de Reglament intern de funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta”.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat article 133 LPAC.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació sobre el projecte normatiu:

Antecedents de la norma

No existeix cap reglament anterior que regule el Reglament municipal de Reglament intern de funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta, al ser de nova creació.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

1. Garantir una atenció individual integrada i coordinada a les persones amb necessitats socials per part dels serveis socials d’atenció primària.

2. Garantir a les persones amb necessitats socials l’accés en igualtat de condicions a tots els serveis i prestacions socials.

3. Garantir la coordinació tècnica i professional del sistema públic de serveis socials mitjançant la constitució de comissions tècniques de treball.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació

Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció primària de Serveis Socials.

Llei 3/2019, de 18 de febrero, de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

Objectius de la publicació

1. Que les persones que ho desitgen i les diferents entitats del municipi puguen fer aportacions, propostes i suggeriments i sol•licituds respecte el contingut.

Objectius de la norma

Els abans esmentats en elspunts “Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma” i “Necessitat i oportunitat de la seua aprovació”.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Les ordenances i reglaments locals són les manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats locals. Es tracta, doncs, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de la matèria de referència.

Es podrà consultar l'esborrany del text del reglament que es pretén aprovar i documentació corresponent en el departament de Benestar Social (Ajuntament, planta 3a), que és el departament municipal promotor de l'expedient.

Aquest procés de consulta pública no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local (article 45) per a la presentació d'al.legacions i suggeriments després de l'aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament.