Procés participatiu: Ordenança targeta d'estacionament mobilitat reduïda (13-12-2021 al 5-01-2022) : FINALITZAT

#PaiportaParticipa

Divendres, 15 maig 2020

Procés participatiu: Ordenança targeta d'estacionament mobilitat reduïda (13-12-2021 al 5-01-2022) : FINALITZAT

NORMATIVA EN TRÀMIT D'ELABORACIÓ

Consulta pública

PROJECTE ORDENANÇA REGULADORA DE L’ATORGAMENT I ÚS DE LA

TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT

REDUÏDA DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

Article 133 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Públiques. Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració

de normes amb rang de llei i reglaments.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu

de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, i

amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la norma, ha d'emportar-se a efecte

una consulta pública a través de la pàgina web municipal, recaptant l'opinió dels

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la

futura norma.

En compliment de l'anterior se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del

projecte d’Ordenança reguladora de l’atorgament i ús de la targeta d’estacionament

per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten

mobilitat reduïda de l’Ajuntament de Paiporta, amb les característiques que es detallen

a continuació.

Termini: Des del dia 13 de desembre de 2021 al dia 5 de gener de 2022, tots dos

inclusivament.

Forma de participació: a través de l'adreça electrònica: participacio@paiporta.es /

Portal de Participació ciutadana (participa.paiporta.es), fent constar en l'assumpte:

“Consulta prèvia de projecte d’Ordenança reguladora de l’atorgament i us de la targeta

d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que

presenten mobilitat reduïda de l’Ajuntament de Paiporta”.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat

article 133 LPAC.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació

sobre el projecte normatiu:

Antecedents de la norma

Acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 de desembre de 2001

sobre aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de la targeta d’aparcament per

a minusvàlids.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

1. Garantir el dret de mobilitat de les persones amb diversitat funcional que

presenten mobilitat reduïda

2. Regular les condicions per a l’atorgament i ús de la targeta d’estacionament per

a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten

mobilitat reduïda

3. Facilitar el desplaçament de les persones amb diversitat funcional que presenten

mobilitat reduïda i l’estacionament dels vehicles que les traslladen, mitjançant

l’atorgament d’una targeta d’estacionament.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació

Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques

d’emissió i us de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.

Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta

d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que

presenten mobilitat reduïda i se n’estableixen les condiciones per a la concessió.

Ordre 2/2017, d’1 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques

Inclusives, per la qual es crea i regula el Registre Autonòmic de Targetes

d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana.

Objectius de la publicació

Que les persones que ho desitgen i les diferents entitats del municipi puguen fer

aportacions, propostes i suggeriments i sol·licituds respecte el contingut.

Objectius de la norma

Els abans esmentats en els punts “Problemes que es pretenen solucionar amb la nova

norma” i “Necessitat i oportunitat de la seua aprovació”.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Les ordenances i reglaments locals són les manifestacions de la potestat normativa o

reglamentària de les Entitats locals. Es tracta, doncs, de l'única opció reguladora de la

qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de la matèria de

referència.

Es podrà consultar l'esborrany del text del reglament que es pretén aprovar i

documentació corresponent en el departament de Benestar Social (Ajuntament, planta

3a), que és el departament municipal promotor de l'expedient.

Aquest procés de consulta pública no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d'abril,

Reguladora de les bases del règim local (article 45) per a la presentació d'al·legacions i

suggeriments després de l'aprovació inicial pel Ple de l´Ajuntament.