Consulta participativa Reglament Règim Interior Cementeri Municipal.

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Consulta participativa Reglament Règim Interior Cementeri Municipal.

ELABORACIÓ REGLAMENT RÈGIM INTERIOR CEMENTERI MUNICIPAL

De conformitat amb el que es disposa en els articles 127 i següents del Títol VI
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques, que introdueix el que denomina “principis de bona
regulació en l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària”,
s'ordena en virtut del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015,
publicar a través del portal web municipal la consulta pública amb la finalitat de recaptar
l'opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma.
En compliment de l'anterior se sotmet a consulta pública prèvia el
Reglament per al règim interior dels Cementeris municipals de Paiporta,
en els següents termes:
· Termini: durant 10 dies naturals, des del 24 de març fins al 2 d'abril
de 2021, tots dos inclusivament.
· Forma de participació: poden presentar-se propostes, observacions i
suggeriments a través de la seu electrònica municipal
(https://participa.paiporta.es) mitjançant la utilització d'instància
general, o bé mitjançant escrit de manera presencial en l'Oficina d'Atenció
Ciutadana UNICA, situada en la Plaça Mestre Músic Vicent Prats
i Tarazona, s/n, amb horari de 8.00 a 14.00 hores.
· Antecedents de la norma: Acord adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 28 d'octubre de 2010 sobre
aprovació de l'Ordenança de Cementeris de Paiporta.
· Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa: actualització i
millora de la gestió i administració dels cementeris municipals de Paiporta,
així com la gestió i concessió dels drets funeraris i adequació amb l'Ordenança

fiscal reguladora de les taxes de serveis funeraris.
. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació: la posada en marxa del
nou programa informàtic de gestió administrativa dels
cementeris municipals així com de les concessions dels drets
funeraris, elaboració dels tràmits administratius a través de seu
electrònica, adequació i actualització a la legislació vigent atès que
l'actual Ordenança de Cementeris és de 2010.
· Els objectius de l'elaboració de la norma: regulació de les
concessions dels drets funeraris, elaboració dels tràmits
administratius a través de seu electrònica, adequació i actualització a la
legislació vigent.
· Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores: Les
ordenances i reglaments locals són la manifestació de la potestat
reglamentària de les Entitats Locals, per la qual cosa és l'única opció
reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per a desenvolupar aquesta
elaboració normativa en aquesta matèria.
Pel que es proposa l'elaboració i aprovació del Reglament per al
règim interior del Cementeris municipals de Paiporta en els termes del
document annex.
Aquest procés de consulta prèvia no exclou el determinat per a la
presentació d'al·legacions després de l'aprovació inicial de l'Ajuntament
Ple, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada
actualment per la Llei 27/2013, de 27 d'abril, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Gràcies per la seua participació.