Consulta participativa Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Consulta participativa Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

PROJECTE REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 133 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions publiques. Participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de

normes amb rang de llei i de reglaments.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del

procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar

la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previ

a l'elaboració del projecte de la norma, ha d'emportar-se a efecte una consulta pública a través

de la pàgina web municipal, recaptant l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més

representatives potencialment afectades per la futura norma.

En compliment de l'anterior se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del projecte de

Reglament municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta, amb les

característiques que es detallen a continuació.

Termini

Durant 10 dies hàbils. Des del dia 28 de Desembre del 2020 al 13 de Gener de 2021, tots dos

inclusivament.

Forma de participació

A través del Portal de Participació Ciutadana participa.paiporta.es, fent constar en l'assumpte:

“Consulta prèvia projecte de Reglament municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament

de Paiporta”.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat article

133 LPAC.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació sobre el

projecte normatiu:

 Antecedents de la norma

Existeix un reglament anterior de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta, publicat

en el BOP núm. 146 del dia 22 de Juny de 2009.

 Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

Impulsar i afavorir el foment de la participació ciutadana en la gestió municipal.

La interacció permanent entre la ciutadania i l’Ajuntament de Paiporta.

Construir un marc jurídic adequat als objectius del reglament.

 Necessitat i oportunitat de la seua aprovació

Correspon l’aprovació del reglament per a aplicar la normativa de participació ciutadana i

regulació dels instruments i órgans de participació, activitat associativa, registre municipal

d’associacions, etc.

 Objectius de la publicació

Que les diferents entitats del municipi puguen fer aportacions, propostes, suggeriments i

sol·licituds per a millorar la participació ciutadana en el municipi de Paiporta.

 Objectius de la norma

Els abans esmentats en els punts “Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma”

i “Necessitat i oportunitat de la seua aprovació”.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Les ordenances i reglaments locals són les manifestacions de la potestat normativa o

reglamentària de les Entitats locals. Es tracta, doncs, de l'única opció reguladora de la qual

disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de la matèria de referència.

Es podrà consultar l'esborrany del text del reglament que es pretén aprovar i documentació

corresponent en el departament municipal de Participació Ciutadana (Ajuntament, planta 3a),

que és el departament municipal promotor de l'expedient.

Aquest procés de consulta pública no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d'abril,

Reguladora de les bases del règim local (article 45) per a la presentación d'al·legacions i

suggeriments després de l'aprovació inicial per l'Ajuntament Ple.

Gràcies per la seua participació.