Consulta participativa projecte ordenança del Servei d'Ajuda a domicili de l'Ajuntament de Paiporta.

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Consulta participativa projecte ordenança del Servei d'Ajuda a domicili de l'Ajuntament de Paiporta.

PROJECTE ORDENANÇA DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI DE

L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

Article 133 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques. Participació de la ciutadania en el procediment

d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu

de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes,

i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la norma, ha d'emportar-se a efecte

una consulta pública a través de la pàgina web municipal, recaptant l'opinió de les

persones subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment

afectades per la futura norma.

En compliment de l'anterior, se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del

projecte Ordenança del servei d’ajuda a domicili de l’Ajuntament de Paiporta, amb les

característiques que es detallen a continuació.

Termini: des del dia 3 al 12 de Febrer de 2021 a les 14 hores, tots dos inclusivament.

Forma de participació: a través de l'adreça electrònica: participacio@paiporta.es /

Portal de Participació ciutadana (participa.paiporta.es), fent constar en l'assumpte:

“Consulta prèvia de projecteOrdenança del servei d’ajuda a domicili de l’Ajuntament

de Paiporta”.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat

article 133 LPAC.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, es facilita la següent informació

sobre el projecte normatiu:

Antecedents de la norma:

No existeix cap ordenança anterior que regule el Servei d’ajuda a domicili de

l’Ajuntament de Paiporta, al ser de nova creació.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma:

1. Prestar a les persones beneficiàries el suport de caràcter domèstic, social,

personal i educatiu necessari per a procurar la permanència de les persones en

el seu domicili el major temps possible.

2. Garantir l’accés al Servei d’ajuda a domicili de les persones beneficiàries

mitjançant l’establiment d’uns criteris de baremació objectius i amb un

procediment adequat.

3. Millorar la qualitat de vida de les persones en tant es mantenen al seu entorn

habitual.

4. Els objectius del Servei d’ajuda a domicilies distribueixen en quatre grans

grups: assistencial, preventiu, rehabilitador i psicoeducatiu.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

Instrucció 3/2018 de la Direcció general de serveis socials i persones en situació de

dependència relativa al procediment i la tramitació del Servei d’ajuda a domicili.

Objectius de la publicació:

Que les persones que ho desitgen i les diferents entitats del municipi puguen fer

aportacions, propostes, suggeriments i sol·licituds respecte el contingut.

Objectius de la norma:

1. Regular el Servei d’ajuda a domicili (SAD), com prestació bàsica establida al

sistema públic de Serveis Socials generals.

2. Els abans esmentats en els punts “Problemes que es pretenen solucionar amb la

nova norma” i “Necessitat i oportunitat de la seua aprovació”.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:

Les ordenances i els reglaments locals són les manifestacions de la potestat normativa

o reglamentària de les entitats locals. Es tracta, doncs, de l'única opció reguladora de

la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de la matèria de

referència.

Es podrà consultar l'esborrany del text de l’ordenança que es pretén aprovar i la

documentació corresponent en el departament de Benestar Social (Ajuntament,

planta 3a), que és el departament municipal promotor de l'expedient.

Aquest procés de consulta pública no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2

d'abril, reguladora de les bases del règim local (article 45) per a la presentació

d'al·legacions i suggeriments després de l'aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament.

Gràcies per la seua participació.