Consulta participativa ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa.

#PaiportaParticipa

Dimecres, 10 juny 2020

Consulta participativa ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa.

Des de l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat s'ha plantejat la necessitat de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa, amb la finalitat d'incentivar la implantació d'aquest tipus d'instal·lacions solars en l'àmbit local i que permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, transformant alhora el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica en un més sostenible i ecològic.

L'objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d'intervenció municipal sobre les instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum connectades a la xarxa que s'executen en béns immobles. També serà aplicable la present ordenança quant a les exigències d'intervenció administrativa, condicions d'instal·lació i integració paisatgística, de les restants modalitats d'instal·lacions solars fotovoltaiques diferents de l'autoconsum.

Amb aquesta finalitat i en compliment dels tràmits legalment establits, i en nom de la major transparència i participació ciutadana, es tindran en compte les peticions i opinions rebudes per part de la ciutadania del poble de Paiporta.

Es consideraran aportacions amb caràcter oficial les que també es realitzen per registre d'entrada de l'ajuntament, ben presencial per l'oficina única o bé per la nostra seu electrònica.

El termini de consulta finalitza el 19 de Juny de 2020.

¡Gràcies per la seua participació!